Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

bretella
bretella
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaorchis orchis
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
Reposted fromsoplica soplica viaorchis orchis

October 27 2017

bretella
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
9780 1bc8
Reposted fromkattrina kattrina viagabunia gabunia
bretella
1583 d898
Reposted frommisza misza viapompompom pompompom
bretella
Chciałabym powodu, aby założyć moje najpiękniejsze czerwone szpilki, przyozdobić się w końcu szczerym uśmiechem. Chciałabym przyspieszonego bicia serca, myślenia o Jego urodzinowym prezencie i reszty szczegółów, które przecież tak wiele znaczą...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianergo nergo
bretella

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viakomplikacja komplikacja
bretella
Moja mała Amelio, nie masz kości ze szkła, możesz bić się z życiem.
— Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
bretella
4426 250b
Reposted fromnfading nfading viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 23 2017

2567 0f01
Reposted fromstrumienpola strumienpola viainsanelife insanelife
bretella
2992 7292
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viainsanelife insanelife
bretella
bretella
0759 8d47
bretella
6569 04ce 500
0488 ca78 500
Reposted frombrumous brumous viaSurvivedGirl SurvivedGirl

October 04 2017

September 26 2017

bretella

To się zdarza tylko w literaturze, że on nagle rozumie, że ona jest jego całym światem. 


Reposted fromoutoflove outoflove viaBrewOfLonging BrewOfLonging
bretella
6535 6f17
minimalnie
Reposted fromwiemnajlepiej wiemnajlepiej viaMerrry98 Merrry98

September 07 2017

bretella
Tak - doszliśmy do tego, że nie wiemy już, czy się kochamy, czy nie, jakkolwiek żyć byśmy bez siebie nie mogli. Czy jest coś gorszego?
— S.I.Witkiewicz - Matka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl